جنتی: به طور رسمی اعلام می‌کنم عمر اسرائیل به سر رسیده

سه شنبه ۱۵ خرداد 1397 - 16:55

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته است که "من به طور رسمی اعلام می‌کنم عمر اسرائیل به سر رسیده است، طولی نخواهد کشید که جشن نابودی این رژیم را در فلسطین خواهیم گرفت تا بتوانیم قبله اول مسلمین را از شر آنها پاک کنیم."

آقای جنتی خواستار حضور مردم در راهپیمایی دولتی جمعه آخر رمضان موسوم به راهپیمایی روز قدس شد و گفت: "حداقل کاری که می‌توانیم بکنیم حضور در راهپیمایی روز قدس است که به مردم مظلوم فلسطین اعلام کنیم که دلگرم باشید ما با شما هستیم، پشتیبان و حامی شما هستیم، آنها هم با این راهپیمایی ها دلگرم می‌شوند."

>Saaad School

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان گفته است که "من به طور رسمی اعلام می‌کنم عمر اسرائیل به سر رسیده است، طولی نخواهد کشید که جشن نابودی این رژیم را در فلسطین خواهیم گرفت تا بتوانیم قبله اول مسلمین را از شر آنها پاک کنیم."

آقای جنتی خواستار حضور مردم در راهپیمایی دولتی جمعه آخر رمضان موسوم به راهپیمایی روز قدس شد و گفت: "حداقل کاری که می‌توانیم بکنیم حضور در راهپیمایی روز قدس است که به مردم مظلوم فلسطین اعلام کنیم که دلگرم باشید ما با شما هستیم، پشتیبان و حامی شما هستیم، آنها هم با این راهپیمایی ها دلگرم می‌شوند."