ادوکسی ششمین درس از دوره آموزشی مدرسه ساد است. در این درس مهمترین مفاهیم و ابزارهای مورد نیاز برای بهبود مهارت‌های ادوکسی را می‌آموزیم و ایده‌های لازم را برای مدیرت موفق کمپین‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم به نحوی که علاقمند شوید تا در مورد این مفاهیم به صورت استراتژیک فکر کنید. برای ثبت‌نام در این درس، لطفا روی «ادامه» کلیک کنید.

آموزش مدنی پنجمین درس از دوره آموزشی مدرسه ساد است. در این دوره کوتاه در مورد اصول اساسی حکمرانی دموکراتیک بحث و جنبه های اساسی از آزادی های بنیادین را مرور خواهیم کرد. همچنین می‌آموزیم که چرا تفکیک قوا مهم است و سیستم‌های نظارتی چگونه می‌توانند از بازتولید دیکتاتوری جلوگیری کنند. برای ثبت‌نام در این درس، لطفا روی «ادامه» کلیک کنید.

پول و سیاست چهارمین درس از دوره آموزشی ما است. برای مشاهده اولین ویدیوی این درس و ثبت‌نام در آن، لطفا روی «ادامه» کلیک کنید..

نظارت بر انتخابات سومین درس از دوره آموزشی ما است. برای مشاهده اولین ویدیوی این درس و ثبت‌نام در آن، لطفا روی «ادامه» کلیک کنید..

«رسانه و انتخابات»، دومین درس از دوره آموزشی ما است. برای مشاهده اولین ویدیوی این درس و ثبت‌نام در آن، لطفا روی «ادامه» کلیک کنید.

«سیستم‌ها و موازین انتخاباتی»، اولین درس از دوره آموزشی ما است. برای مشاهده اولین ویدیوی این درس و ثبت‌نام در آن، لطفا روی «ادامه» کلیک کنید.